شـرکـت بین الـمللی توسـعه رونق اقتصادی تیـراژه TRAT International Corporation cereal trading

TRAT International Corporation

صنعت غلات

Part of the activity of TRAT is a cereal trading. TRAT connects agricultural producers of Europe, American, Iran, Russia, Ukraine and other CIS countries with industrial consumers of cereal and cereal derivatives all over the world. To secure quality service to their customers TRAT collaborate with reliable suppliers, respectable financial institutions and transportation companies

بخشی ازفعالیت TRAT تجارت غلات است .TRAT تولیدکنندگان کشاورزی اروپا ، آمریکا ، ایران ، روسیه ، اوکراین و سایر کشورهای CIS را با مصرف کنندگان صنعتی غلات و مشتقات غلات در سراسر جهان متصل می کند. برای تأمین خدمات با کیفیت به مشتریان خود ، TRAT با تأمین کنندگان قابل اعتماد ، مؤسسات مالی محترم و شرکتهای حمل و نقل همکاری می کند.